Severs skada – ont i hälen hos barn

Skribent Daniel Öhlin, leg. sjukgymnast, examen i ortopedisk medicin
Uppdaterat 2016-10-12
Dela
Gilla

Sammanfattning

Severs skada (ibland även kallad apofysitis calcanei) är den vanligaste orsaken till smärta i hälen hos barn mellan 9 och 15 års ålder. Vanligtvis drabbas idrottsaktiva pojkar och flickor i 10-13 års ålder och det kan drabba båda hälarna samtidigt. Smärtan som placerar sig i bakre delen av hälbenet provoceras fram vid aktivitet/idrott och ömmar vid tryck. Sjukdomen/skadan går över av sig själv, vanligtvis inom ett år. Rekommendationen är dock omgående behandling med hälkoppsinlägg eller korkkil på 5 mm då dessa gör att önskad aktivitetsnivå vanligtvis kan behållas utan behov av vila för utläkning. Besväret beskrevs först av Haglund 1907 och namngavs som en sjukdom av Sever 1912. Idag klassas det som en överbelastningsskada i hälbenets tillväxtzon framför allt under namnet Severs skada men ibland används även begreppen calcaneus apofysit eller apophysitis calcanei för skadan.


Severs skada – Överbelastning i hälbenet – ont i hälen

Att idrottsaktiva barn får ont i hälen är mycket vanligt. Det finns olika skador som ger hälsmärta men hos pojkar och flickor i 9-15 års ålder är den vanligaste orsaken till ont i hälen just skadan Severs skada (Apofysitis calcanei). Det är ofta väldigt besvärande för barnet då smärtan hindrar hen att utöva sin idrott fullt ut. Tidigare har skadan ansetts framför allt bero på för mycket stress av det växande hälbenet från dragning av hälsenan samt av mycket hopp och löpning samt av eventuell felställning i foten. Idag anser man att kompressionsbelastningen från marken  har störst betydelse för utvecklande av skadan.

Symtom vid Severs skada (calcaneus apofysit)

Vid Severs skada klagar barnet på skarp smärta i bakre delen av hälbenet, vanligtvis på dess sidor men ibland även i bakre hälranden eller under hälen. Att gå barfota på hälarna brukar inte gå på grund av smärtan. Det gör ont att klämma ihop hälbenets bakre del från sidorna med fingrarna och det brukar göra ont att trycka snett underifrån mot hälranden på baksidan av hälbenet. Smärtan ökar med ökad belastning. Explosiv eller stötig belastning som hopp och landning, ruscher och vändningar brukar vara särskilt provocerande och leder ofta till smärta och känslighet som ligger kvar efter aktivitet. Smärtan kan sitta i i timmar eller dagar och klingar efter hand av vid vila. Det kan hända att själva hälsenefästet blir lite förtjockat eller förstorat och ibland kan denna förtjockning bli permanent. Fotboll, handboll, innebandy, gymnastik och andra så kallade ”stötiga idrotter” är idrotter där Severs skada är vanligt förekommande.

Orsak till Severs skada (Apofysitis calcanei) – ont i hälen hos barn

Anatomi och biomekanik

Röntgenbild av ett hälben där tillväxtzonen syns som ett lodrätt mörkare sträck långt bak i hälbenet.Vadmuskeln, även kallad tricpes surae, består av tre muskler (Soleus samt inre och yttre Gastrocnemius) vilka går ihop i en gemensam muskelsena (hälsenan) som i sin tur fäster på baksidan av hälbenet (kalkaneus). Mellan hälsena och övre delen av hälbenet finns en skyddande slemsäck (bursa) och en sådan finns även utanför hälsenefästet, strax under huden. Då vadmuskeln aktiveras sträcks foten. Muskel, sena, senfäste och hälben utsätts därmed för stor belastning vid upphopp, landning och löpning. Under hälbenet finns en stötupptagande mjukdelsmassa – en ”hälkudde” med kamrar innehållande fettväv och den är rik på elastiska fibrer. Hälkudden reducerar belastningen på själva hälbenet. Fettkudden utvecklas från barn till vuxen ålder och viktbärande aktivitet stimulerar denna utveckling. Inaktivitet leder till atrofi (nedbrytning) och fragmentering av de elastiska komponenterna i fettkudden och en sämre dämpande och stötupptagande förmåga. En frisk hälkudde har bra elastisitet och återger omkring 70% av den energi som går åt att komprimera den.

Orsak till överbelastningskadan i hälen

Sjukdomen/skadan liknas ibland vid den som drabbar framsidan av knät (Osgood-Schlatter) hos unga aktiva i tillväxtåldern, men det är inte riktigt samma skada. Skadan vid Osgood-Schlatter är en uppluckring av själva seninfästet med en ofta synlig uppdrivning (förtjockning) av fästet. Vid Severs skada är överbelastningen inte lokaliserad till själva hälseneinfästet baktill på hälen utan drabbar tillväxtzonen som delar upp hälbenet i två delar under tillväxtåren (se röntgenbild; i bakre delen av hälbenet syns en tunn skarv som tenderar dela upp hälbenet i två delar). Smärtan vid Severs skada placerar sig därför oftast på hälbenets sidor löpandes med längs med skarven mellan hälbenets ”tillfälliga två delar”. Under det att skelettet växer är denna zon alltså inte helt ”stabil” och den är därmed känslig för mycket belastning. Då tillväxten är hög (10-14 års ålder) och aktivitetsnivån intensiv tros en störning eller överbelastning i denna tillväxtzon i bakkanten av hälbenet uppstå vilket anses vara orsaken till hälsmärtan vid Severs skada. Det kan dock även ske en uppluckring av benet där senan fäster och med det en uppdrivning eller förtjockning av själva fästet.

Idag är den dominerande teorin att orsaken till hälsmärtan vid Severs skada beror på en mekanisk överbelastning i hälens tillväxtzon orsakad av repetitivt kompressionstryck (sker vid upprepad hälisättning) och till viss del på upprepad dragkraftsstress på hälbenet från vadmusklerna genom hälsenan. Denna stress på hälbenet uppstår framför allt vid aktiviteter och idrotter innehållande mycket löpning och hopp.

Sannolikt är idrottande på hårt underlag och användande av skor med relativt dålig stötdämpning i sulan bidragande till överbelastningen.

Vilka får Severs skada (apofysitis calcanei)?

Vanligtivs pojkar, men även flickor mellan 9-15 års ålder, som utövar någon form av explosiv idrott som exempelvis fotboll, handboll, innebandy eller gymnastik har ökad risk att drabbas. Särskilt vanligt är det att drabbas av hälsmärtan i 10-12 års ålder. Hur många som drabbas är inte klarlagt men indikationer finns att så många som 25 procent av idrottsaktiva barn i stötiga idrotter drabbas samt 10 procent av alla barn. Barn som håller på med ”stötiga idrotter” löper alltså större risk att drabbas, men även inaktiva barn drabbas, vilket tolkas som att fler faktorer än aktivitet påverkar risken att drabbas. Det är vanligare att drabbas av skadan vid fotboll och innebandy samt om barnen håller på med flera olika stötiga idrotter.

Prognos vid Severs skada (apofysitis calcanei)

Prognosen är god. Överbelastningen läker ut av sig själv. Hur lång tid det tar varierar mellan några veckor till flera månader och i sällsynta fall något år. För vissa barn återkommer skadan efter period av symtomfrihet. Normalt sett varar skadan hos idrottsaktiva pojkar i mer än 8 veckor och det finns en ca 20-procentig risk att skadan återkommer. Efter ca 16 års ålder då tillväxtzonen stabiliserats ses inga besvär. Det kan förekomma resttillstånd i form av utskjutande ben vid hälsenefästet. Om detta benutskott besvärar kan det åtgärdas operativt. Det rekommenderas att söka behandling först och främst i form av gjutna hälkoppsinlägg då detta eliminerar eller kraftigt reducerar smärta samt leder till bibehållen aktivitetsnivå och snabbare utläkning.

Hur ställs diagnos?

Diagnosen ställs av fysioterapeut (sjukgymnast) eller läkare genom anamnes och klinisk undersökning. De kliniska testen är säkra och röntgen eller magnetröntgen behöver inte göras.

När och var skall jag söka hjälp?

Du bör söka direkt till en fysioterapeut (sjukgymnast) eller läkare för undersökning, bedömning, råd och behandling. Lämpligtvis söker du direkt till en vårdgivare som både kan undersöka, ställa diagnos samt tillverka hälkoppsinlägg eller ortopdiska skoinlägg med djup och välstödjande hälkopp. Se näst stycke för lämpliga vårdgivare.

Behandling vid Severs skada (kalkaneus apofysit)

Hälkoppen hindrar fettkudden att plattas ut och skapar därmed förbättrad dämpning av trycket från underlaget vilket leder till minskad belastning och smärta.Denna skada avlastas mycket bra med gjutna hälkoppsinlägg. Detta specialskoinlägg uppfanns på 80-talet av idrottsläkaren Wessmark och har visat sig vara en fantastisk hjälp till drabbade barn. En svensk forskargrupp har under de senaste åren producerat en samling studier som visat att dessa gjutna hälkoppar ger bäst behandlingsresultat vid Severs skada. Studierna har visat att användande av inlägget leder till att hälens fettkuddes tjocklek ökar betydligt samt att det maxiamala trycket under hälen minskar. Detta leder till direkt och varaktigt minskad smärta samt snabbare utläkning. Barnen kan vanligtvis och rekommenderas fortsätta idrotta på önskad nivå utan viloperioder. Även en hälförhöjning på 5 mm (korkkil) har visat sig reducera smärtan väl, men inte lika bra. I en jämförande studie föredrog 75% av barnen den styva djupa hälkoppen framför hälförhöjningen efter att under en tid testat dem båda var för sig.
Man kan även tejpa hälen i syfte att samla ihop hälkudden och genom detta öka stötdämpningen vid hälisättningen. En vårdgivare kan visa dig hur du tejpar detta. Andra ortopediska skoinlägg ger också avlastning av hälen och särskilt om de är gjorda med stöd i hålfoten och stödjande djupa kanter för hälen.

läs mer om behandling och om hälkoppsinlägg här

Boka vård

Diagnos och behandling med hälkoppsinlägg

Diagnos och behandling med ortopediska skoinlägg

Diagnos och behandling med tejpning

Egenvård – vad man kan göra själv

Tidigare har rekommendationen vid denna skada varit att minska på aktivitet eller vila helt från den. Idag är rekommendationen att använda någon form av hjälpmedel för att minska smärtan och klara fortsatt aktivitet utan minskad intensitet. Gjutna hälkoppsinklägg (fotortoser) med djup, styv hälkopp ger troligen bäst avlastning och effekt, men man kan först prova med andra typer av inlägg; Tulis hälkopp, geléinlägg för hälen, korkkil under hälen eller prefab-sulor som lindrar smärtan och tillåter fortsatt bevarad aktivitetsnivå. Fortsatt aktivitet under dessa år anses viktigt för barnens utveckling.

Om du ej kan få gjort hälkoppsinlägg eller i andra hand ortopediska skoinlägg gäller följande rekommendationer:

 • Prova Tulis hälkopp, geleinlägg (finns olika modeller) för hälen eller liknande mjuka och dämpande hälkoppar
 • Använd en 5 mm hög hälförhöjning (kilförhöjning) under hälen i skorna för att minska belastningen från hälsenan
 • Tejpa hälen för att samla ihop hälkudden och öka stötdämpningen
 • Se över skokvalitén, både vad gäller tränings- och fritidsskor. Använd skor med bra dämpning
 • Undvik att gå barfota

Om besvären inte minskar med ovanstående åtgärder eller om besvären har suttit i en längre tid kan minskning av aktivitetsnivån eller kortvarig vila från idrott vara nödvändig. Kanske går det att dra ner på hoppmoment och ruscher. Komplettera med alternativ träning (annan träning som belastar hälen mildt)

Köp skoinlägg för hälsmärta hos Fyseum.se

Differentialdiagnoser

Kan Severs skada undvikas eller förebyggas?

Kanske genom att:

 • Vara aktiv under tidiga tillväxtår då fettkudden då utvecklas optimalt
 • Använda skor som har bra dämpning i sulan
 • Vara uppmärksam på tidiga tecken vid mycket aktivitet på hårt underlag

Mer information

Läs mer om behandling

Dessa kliniker hjälper dig med undersökning och rekommenderad behandling

Referenser

 • S. Perhamre et al. Sever’s injury: Treat it with a heel cup: a randomized, crossover study with two insole alternatives. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 2011.
 • S. Perhamre et al. A heel cup improves the function of the heel pad in Sever’s injury: effects on heel pad thickness, peak pressure and pain. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 2011.
 • Johan Kautto. Prevalens av hälsmärta hos barn och ungdomar – Jakten på Severs skada. PDF
 • L. Ombrecht, P Bisschop, J. Ter Veer. A system of orthopaedic medicine, second edition, 2003.